วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

 

      วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


      วันเข้าพรรษา  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

 

อ่านเพิ่มเติม...

ITA 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ITA 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA)

ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...
  • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ

  • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

  • ITA 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  • ประกาศ ยกเลิกประกาศ(ประกาศยกเลิกแจ้งเข้ารับการประเมินฯ)

Previous
Next

สถิติตัวชี้วัด สกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics