เนื้อหา

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้งศูนย์ :: สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเดิม(ชั้น 2)

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0 4271 1200   โทรสาร : 0 4271 4955

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

สถานที่ติดต่อ ม.7(3) (ข้อ 15 (2) วรรค 2.55)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) (ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5) (ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6) (ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

 

สัญญาอื่นๆ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

เอกสารอื่นๆ

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

 

สรุป ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics