เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด 1 “ข้าว”

พิมพ์

ชุดข้อมูล “ข้าว”

ข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 -2559

ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูข้อมูล 

 

รายการข้อมูล

1 ข้อมูลระดับราคาการประกัน/จำนำราคา

26 ข้อมูลต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

2 ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ผ่านเงื่อนไขโครงการประกัน/จำนำราคาข้าว

27 ข้อมูลเปรียบเทียบ การลดต้นทุนในการทำนาโดยวิธีการต่างๆ

3 ข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีการลงทะเบียนไว้ในระบบ (ครัวเรือน)

28 ข้อมูลเนื้อที่ความเสียหายจากโรคพืช (ไร่)

4 ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (ไร่)

29 ข้อมูลเนื้อที่ความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช (ไร่)

5 ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง (ไร่)

30 ข้อมูลเนื้อที่ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ไร่)

6 ข้อมูลพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี (ไร่)

31 ร้อยละการปลอมปนจากเมล็ดพันธุ์ข้าว วัชพืช ปะปนทำให้คุณภาพข้าวเสียไป

7 ข้อมูลพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง (ไร่)

32 ข้อมูลโครงการงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

8 ข้อมูลผลผลิตข้าวนาปี (ตัน)

33 ข้อมูลความสำเร็จของโครงการงานวิจัย

9 ข้อมูลผลผลิตข้าวนาปรัง (ตัน)

34 ข้อมูลจำนวนรอบของการเพาะปลูก (crop)

10 ข้อมูลผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่ (กก)

35 ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของการส่งเสริมการผลิต

11 ข้อมูลผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยต่อไร่ (กก)

36 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่

12 ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (ไร่)

37 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่

13 ข้อมูลแหล่งน้ำ (แห่ง)

38 ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

14 ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตชลประทาน (ไร่)

39 ข้อมูลโรงสีข้าวและกำลังการผลิต

15 ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน (ไร่)

40 ข้อมูลลานตากข้าว

16 ข้อมูลพื้นที่รับประโยชน์จากชลประทาน (ไร่)

41 ข้อมูลชนิดของการแปรรูป(ผลิตภัณฑ์)

17 ข้อมูลพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากชลประทาน (ไร่)

42 ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตที่แปรรูป

18 พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด (ไร่)

43 ข้อมูลเที่ยวรถบรรทุกข้าว เข้า-ออก

19 ข้อมูลพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก (ชื่อพันธุ์ข้าว)

44 ข้อมูลปริมาณรถบรรทุกข้าวที่รองรับการขนส่งได้ ในจังหวัด

20 ข้อมูลแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ข้าว

45 ข้อมูลผู้ซื้อผู้ขายในตลาดค้าข้าว

21 ข้อมูลชนิดของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวของจังหวัด (ข้อมูลชุดดินระดับตำบล)

46 ข้อมูลต้นทุนการขนส่งของจังหวัดอื่น

22 ข้อมูลค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ (ข้อมูลชุดดินระดับตำบล)

 

23 ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่)

 

24 ข้อมูลร้านขายสารเคมีเพื่อการเกษตร (ร้าน)

 

25 ข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสารเคมีตกค้าง (ราย)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics