เนื้อหา

4 ชุดข้อมูล “ขยะ”

พิมพ์

ชุดข้อมูล “ขยะ”

ข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 -2559

ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูข้อมูล

 


 

 


 

รายการข้อมูล

1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

11 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

12 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

13 จำนวนชุมชน /พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

4 ปริมาณขยะสะสม

14  จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

15 จำนวนสามาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

16 จำนวนกิจการการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

7 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

17 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

8 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

18 แผนงาน/โครงการบรหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

9 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

19 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

10 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics