เนื้อหา

3 ชุดข้อมูล “ผู้สูงอายุ”

พิมพ์

ชุดข้อมูล “ผู้สูงอายุ”

ข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 -2559

ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูข้อมูล

 


 

 


 

รายการข้อมูล

1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

16 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ้งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

17 จำนนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

18 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่นด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)

4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

19 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

5 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

20 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

6 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

21 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

7 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

22 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

23  จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤตกรรมที่พึงประสงค์

9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

24  จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

25  จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

26 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

12 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง

27 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

13 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

 

14 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

 

15 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics