เนื้อหา

1 ชุดข้อมูล “ข้าว”

พิมพ์

ชุดข้อมูล ข้าว

ข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 -2559

ณ วันที่ 14 กันยายน 2560

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูข้อมูล

 


 

 


 

รายการข้อมูล

1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

16 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

17 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

18 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

4 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

19 จำนวนสหกรณ์การเกษตร (ระดับอำเภอ)

5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท

20 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว (ระดับอำเภอ)

6 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

21 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (ระดับอำเภอ)

7 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

22 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว (ระดับอำเภอ)

8 จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

23 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน (ระดับอำเภอ)

9 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

24 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน (ระดับอำเภอ)

10 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

25 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์ (ระดับอำเภอ)

11 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไป

26 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

12 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

27 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

13 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

28 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

14 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

29 ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางผ่านตลาดกลางสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น

15 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

30 บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics