เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด “ทรัพยากรน้ำ”

พิมพ์

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด “ทรัพยากรน้ำ”

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

 

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูรายละเอียด


 

 


 

รายการข้อมูล

1 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ทั้งจังหวัด

21 ข้อมูลการขุดลอกและกำจัดสาหร่ายที่เป็นบ่อเกิดของมลพิษ

2 ข้อมูลพื้นที่ปลูกป่า

22 ข้อมูลปริมาณวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3 ข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

23 ข้อมูลมาตรฐานน้ำและปริมาณมลพิษในแหล่งน้ำธรรมชาติ (หนองหาร)

4 ข้อมูลพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก

24 ข้อมูลโครงการในการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งธรรมชาติ

5 ข้อมูลจำนวนคดีด้านการบุกรุกป่าไม้ที่มีการจับกุม

25 ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละปี

6 ข้อมูลจำนวนหน่วยงาน องค์กร สมาคมในการร่วมอนุรักษ์

26 ข้อมูลพื้นที่รับน้ำฝนและพื้นที่แก้มลิงของจังหวัด

7 ข้อมูลจำนวนอาสาสมัครในการร่วมอนุรักษ์ป่าไม้

27 ข้อมูลการขุดลอกและปรับปรุงลำห้วยทางธรรมชาติ

8 ข้อมูลพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในแต่ละปี

28 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย

9 ข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งธรรมชาติ

29 ข้อมูลจำนวนฝาย คันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำในพื้นที่

10 ข้อมูลความสามารถในการรองรับน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งแหล่งธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำ

30 ข้อมูลปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่อปี

11 ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละปี

31 ข้อมูลปริมาณน้ำใช้เพื่อการเกษตรต่อปี

12 ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อปี

32 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาอุปโภคบริโภคต่อครัวเรือน

13 ข้อมูลปริมาณน้ำเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้น (เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของเทสบาลนครสกลนคร)

33 ข้อมูลจุดชมวิวและพื้นที่สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวรอบแหล่งน้ำธรรมชาติ

14 ข้อมูลสถานประกอบการที่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติ

34 ข้อมูลจำนวนเครือข่ายชุมชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

15 ข้อมูลปริมาณน้ำเสียจากสถานประกอบการที่ได้รับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติ

35 ข้อมูลจำนวนกิจกรรมที่จัดโดยเครือข่ายชุมชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

16 ข้อมูลพื้นที่ ที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงกับการถูกกัดเซาะริมตลิ่ง (ไร่)

36 ข้อมูลจำนวนกิจกรรมสร้างการรับรู้และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรแหล่งน้ำในชุมชน

17 ข้อมูลหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงกับการถูกกัดเซาะริมตลิ่ง

37 ข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานในการสร้างการรับรู้และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรแหล่งน้ำในชุมชน

18 ข้อมูลโครงการป้องกันการพังทลายของดินที่ถูกกัดเซาะริมตลิ่งในแต่ละปี

38 ข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีบูรณาการ

19 ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งในแต่ละปี

20 ข้อมูลปริมาณดินตะกอนในก้นหนองหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics