เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด “ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)”

พิมพ์

ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด “ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูรายละเอียด


 


 

 

รายการข้อมูล

1 จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

13 จำนวนสินค้าที่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

14 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง

3 จำนวนผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือและการบริหารจัดการ

15 จำนวนของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จดทะเบียนตราสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์

4 จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมอบรมด้าน IT และ E-Commerce

16 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

5 จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมทาง E-Commerce

17 จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมทาง E-Commerce

6 จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

18 ข้อมูลจุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด

7 จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขอรับสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน

19 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด ทั้งภายในจังหวัดและการส่งสินค้าไปขายทั่วประเทศ

8 มูลค่าสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินที่ปล่อยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

20 ข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

9 ข้อมูลสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ (Local Content)

21 ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

10 ข้อมูลมูลค่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ (Local Content)

22 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

11 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

23 ข้อมูลปริมาณข้าวฮางที่ผลิตได้ต่อปี

12 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองของจังหวัด

24 มูลค่าการจำหน่ายข้าวฮางของจังหวัด ทั้งภายในจังหวัดและการส่งสินค้าไปขายทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics