เนื้อหา

ชุดข้อมูล “การท่องเที่ยว”

พิมพ์

ชุดข้อมูล การท่องเที่ยว

ผังข้อมูลสถิติทางการ คลิ้กดูข้อมูลรายการข้อมูล

1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

11 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

12 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐาน

3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของท่องเที่ยวไทย

13 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

14 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประชากร

5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

15 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

16 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

17 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

8 จำนวนที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์ โฮมสเตที่มีคุณภาพที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทไทย รับรองมาตรฐาน

18 จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

9  จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

19 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

10 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

20 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics