• การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561

 • จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม 2561

  จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม 2561

 • จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกรกฎาคม 2561

  จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกรกฎาคม 2561

 • จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2561

  จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2561

Previous
Next

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

งานบริการ : การให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

เอกสารคู่มือการให้บริการยืมคืนอุปกรณ์ฯ

1.คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

2.คู่มือรายการอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ


สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics