โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 2

พิมพ์

 

รายงาน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

มาตรการที่ 2 มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล ทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด) พ.ศ. 2559 สกลนคร

คลิกดูรายงาน