โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 3

พิมพ์

 

รายงาน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

มาตรการที่ 3 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ. 2559 สกลนคร

คลิกดูรายงาน