โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 มาตรการที่ 5

พิมพ์

 

รายงาน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

มาตรการที่ 5 มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. 2559 สกลนคร

คลิกดูรายงาน